10/8/2024
Dostihové závodiště Pardubice

Všeobecné obchodní podmínky Friends fest

Kupující, který koupí e-vstupenky prostřednictvím internetového portálu Friendsfest.cz, souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami Frends fest (dále „VOPFF“) společnosti Friends Agency s.r.o., které jsou pro obě strany závazné.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem tohoto portálu a současně označený jako prodávající je:
Friends Agency, s.r.o., IČO: 04542258, sídlo firmy: Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, e-mail: info@friendsfest.cz.

Provozovatel (prodávající) portálu prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto VOPFF platí pro objednávání zboží (dále jen „e-vstupenky“) ze sortimentu uvedeného na internetovém portálu prodávajícího www.friendsfest.cz. Tyto e-vstupenky slouží výhradně ke vstupu na akci Friends fest (dále jen „Akce “), jejímž pořadatelem je prodávající. VOPFF blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Prodávající se zavazuje kupujícímu odevzdat (dodat) e-vstupenky na Akci na základě uskutečnění elektronické objednávky a specifikace kupujícího na formuláři na internetovém portálu prodávajícího a zároveň po zaplacení celkové ceny e-vstupenek uvedené na objednávce na účet prodávajícího, kterou se kupující zavazuje zaplatit.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky e-vstupenek je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.

Kupní smlouva je uzavřena dokončením objednávky na internetovém portálu prodávajícího kliknutím na tlačítko „zaplatit“ poté, co kupující odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOPFF. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu, nebo ji zadá ve špatném formátu.

III. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍN

Místem plnění je e-mailová adresa kupujícího nadepsaná ve formuláři objednávky kupujícího.

Prodávající dodá e-vstupenky kupujícímu bez zbytečného odkladu po připsání celkové ceny na účet prodávajícího. Zpoždění při dodání může nastat v případě technických problémů a vstupenky budou pak dodány bez zbytečného odkladu po jejich odstranění.

Odesláním e-vstupenek na e-mailovou adresu kupujícího je jejich dodání považováno za splněné.

V případě, že kupujícímu po zaplacení kupní ceny vstupenek do jeho e-mailové schránky e-vstupenky nebudou doručeny, je oprávněn učinit u prodávajícího reklamaci dodání vstupenek. Reklamaci je oprávněn provést na adrese prodávajícího: společnosti Friends Agency s.r.o., kde je povinen uvést tyto identifikační údaje (jméno, adresa, e-mail, číslo účtu, ze kterého byla placena kupní cena a datum). Prodávajícím bude prověřeno, zda došlo k platné objednávce, dále bude prověřeno zaplacení kupní ceny a odeslání e-vstupenek. Pokud bude zjištěno, že cena za objednané e-vstupenky byla zaplacena a e-vstupenky byly odeslány, bude odeslána kupujícímu kopie objednaných a zaplacených e-vstupenek na e-mailovou adresu, kterou uvede v reklamaci, v ostatních případech bude kupující vyrozuměn o důvodu neodeslání vstupenek.

E-vstupenky budou dodávány v příloze e-mailové zprávy v běžných elektronických formátech. Kupující si musí e-vstupenku vytisknout.

V případě, že kupující uvedl neúplnou nebo nesprávnou e-mailovou adresu, případně si z nějakých důvodů e-vstupenky ze své e-mailové schránky nevyzvedl, jsou přesto podmínky jejich dodání ze strany prodávajícího považovány za splněné.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena e-vstupenek je vyjádřena v Korunách českých a je uvedena včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen e-vstupenek v průběhu doby jejich nabízení ke koupi. Kupující platí cenu e-vstupenek uvedenou na jeho objednávce.

Kupní cenu může kupující zaplatit pouze bezhotovostně platbou online platební kartou přes internet.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o koupi e-vstupenky si hradí kupující sám.

V případě že kupní cena nebude uhrazena v den objednání, objednávka se ruší.

Daňový doklad je zasílán společně s e-vstupenkami jako příloha e-mailové zprávy

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávající nabízí pouze datované vstupenky, tj. vstupenky pouze na Akci. Ve smyslu § 1837 písm. j) z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku.

VI. DALŠÍ USTANOVENÍ

Zaplacené e-vstupenky na tuto Akci se nevrací, ani se nevyměňují.

Pořadatel (prodávající) si vyhrazuje právo na změnu termínu Akce, místa konání Akce a programu Akce.

V případě úplného zrušení Akce před datem jejího konání bude kupující e-vstupenek, na kterého má prodávající kontakt (e-mailovou adresu), písemně vyrozuměn, že akce je zrušena. Prodávající nezodpovídá za nedoručení vyrozumění kupujícímu, pokud nebude možné kupujícího tímto způsobem vyrozumět nebo pokud bylo vyrozumění o zrušení akce doručeno se zpožděním. V takovém případě bude kupujícímu, který již e-vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, bez zbytečného odkladu vstupné vráceno na účet, ze kterého platbu za e-vstupenky prodávající obdržel.

VII. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCI

Pro účastníky Akce platí přísný zákaz vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, plechovek, deštníků, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, omamných a psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost a pyrotechnických předmětů. Zakázán je vstup se psy a jinými zvířaty.

Pořadatel Akce (prodávající) je oprávněn při porušení těchto podmínek vykázat účastníka ihned na místě konání z Akce a vyvést ho pomocí ochranné služby z areálu či místa konání a nevpustit jej zpět do areálu.

Pořadatel Akce (prodávající) je oprávněn dávat nezbytné pokyny účastníkům Akce za účelem zachování bezvadného průběhu Akce, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku, měnit program Akce, včetně účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.).

Účastník Akce se zavazuje udržovat pořádek a chovat se slušně k ostatním účastníkům Akce a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh Akce, dodržovat podmínky účasti na Akci, pokyny pořadatelů a právní předpisy, prokázat se při každém vstupu do areálu platnou vstupenkou či identifikačním náramkem, pokud ho účastník od pořadatele obdrží při vstupu na Akci.

Účastník Akce odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí a účastní se Akce na vlastní odpovědnost.

Pořadatel Akce (prodávající) neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků, pokud není tato škoda způsobená porušením právních předpisů.

Změna programu Akce je vyhrazena.

Pořizování audio a videozáznamů vystoupení není povoleno.

Pořadatel Akce (prodávající) nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených účastníky na Akci.

Právo filmového, video a televizního záznamu této Akce je vyhrazeno. Účastník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

E-vstupenky pozbývají své platnosti po opuštění prostoru této Akce. Navrátit se na Akci s použitou e-vstupenkou nelze.

Prodávající je pořadatelem pouze této Akce, na které jsou e-vstupenky prodávány. Pořadatel Akce (prodávající) neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s touto Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které kupujícímu vznikly v souvislosti s Akcí, s její změnou, zrušením či konáním.

VIII. GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ)

Prodávající zpracovává a shromažďuje osobní údaje (OÚ) kupujícího v souladu se zákonem o jejich shromažďování a zpracování dle ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění (dále jen Nařízení). Účely a právní základ zpracování osobních údajů: Čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – nezbytnost pro splnění smlouvy v souvislosti s nákupem e-vstupenek v internetovém obchodě www.friendsfest.cz. Podrobné INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ) jsou na stránce GDPR - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (OÚ).

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VOPFF platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky, jakož i uhrazením ceny objednaných e-vstupenek, kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOPFF ve znění platném v den odeslání objednávky.

V neupraveném se smlouva řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz, přičemž platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

V Pardubicích 1. 1. 2022