10/8/2024
Dostihové závodiště Pardubice
MENU Praktické

Podmínky účasti na festivalu


Podmínky účasti na festivalu Friends Fest

Zakoupením jakékoliv vstupenky (e-vstupenky nebo vstupenky) nebo obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu Friends Agency s.r.o., sídlem Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, smlouva o účasti na festivalu Friends Fest. 

Každý účastník festivalu obdrží po předložení platné vstupenky (e-vstupenky) při vstupu na festival identifikační náramek festivalu (na zápěstí ruky), který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku (e-vstupenku). S platným nepoškozeným identifikačním náramkem festivalu na zápěstí může účastník areál festivalu opustit a opět se do něj vrátit a to třeba i opakovaně.

Účastník se zavazuje v celém areálu festivalu a na všech ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu Friends Fest:

1) Pro účastníky festivalu platí přísný zákaz vnášení a užívání jakýchkoliv nádob, kelímků a lahví (skleněných, plechových, plastových, jednorázových  apod.), deštníků, hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost a pyrotechnických předmětů! 

2) Pořadatel festivalu je oprávněn při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu Friends Fest a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět do areálu.

3) Pořadatel festivalu je oprávněn dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku. Měnit program festivalu, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (extrémního počasí, povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.).

4) Účastník festivalu se zavazuje udržovat pořádek a chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu. Dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy. 

5) Účastník festivalu se zavazuje, že odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí a účastní se festivalu na vlastní odpovědnost.

6) Pořadatel festivalu neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů.

7) Účastník souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro propagační účely, bezplatně.

8) Vstup se psy a jinými zvířaty není obecně zakázán, ale není také důrazně doporučen, jelikož v areálu festivalu bude hodně hluku z motorových vozidel, hlasitá hudební produkce, v sektoru military pak bojové ukázky s velmi hlasitou střelbou a v závěru akce pak ohňostroj. To vše může u vašeho mazlíčka vyvolat nepředvídatelné negativní reakce, které můžou v konečném důsledku ovlivnit jeho zdraví a samozřejmě i narušovat průběh festivalu. Potom by se mohlo jednat i o porušení Podmínek účasti na festivalu Friends fest (bod 4), což by mohlo vést i k uplatnění bodu 2). Účastník festivalu za přítomnost svého zvířete na festivalu nese plnou zodpovědnost!!!

9) Změna programu vyhrazena!

10) Pořizování audio a videozáznamů vystoupení není účastníkům festivalu povoleno.

11) Pořadatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených účastníky na festival.

12) Právo filmového, video a televizního záznamu tohoto festivalu je vyhrazeno. Účastník festivalu takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

13) E-vstupenky a vstupenky pozbývají své platnosti po opuštění prostoru festivalu. Navrátit se na festival s použitou e-vstupenkou či vstupenkou nelze.

14) Pořadatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla účastníkovi festivalu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s tímto festivalem. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které účastníku vznikly v souvislosti tímto festivalem, s jeho změnou, zrušením či konáním.

15) Účastník bude dbát pokynů v případě extrémního počasí tj. velmi silného větru, vichřice, krupobití, extrémní bouřky s blesky atp.: 1. účastník si co nejrychleji najde bezpečné a chráněné místo, které je mimo dosah padajících (ev. letících) větví, stromů, konstrukcí, pódií, stanů, LED obrazovek, nafukovacích atrakcí, reklamních poutačů apod.; 2. účastník si co nejrychleji najde bezpečné a chráněné místo, které je vzdálené od stožárů, vysokých konstrukcí a vysokých stromů; 3. účastník  se nebude dotýkat kovových konstrukcí a karosérií automobilů; 4. Pokud dojde k pádu drátů el. vedení na zem, účastník se k nim nebude přibližovat a dotýkat se jich.